STRONA w BUDOWIE - wersja testowa - niektóre podstrony nie działająZa niedogodności przepraszamy. 

Parafia FRYDRYCHOWICE

św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała

Regulamin cmentarza we Frydrychowicach

news10 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Cmentarza

Parafii p.w. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

we Frydrychowicach

Kościół zawsze uważał cmentarze, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan. 1205). Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

§ 1

Cmentarz we Frydrychowicach jest własnością Parafii p.w. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, a jego Administratorem jest każdorazowy proboszcz Parafii.

§ 2

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi, porządku i czystości.

§ 3

Na terenie cmentarza zabrania się:

a) palenia papierosów

b) spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających

c) wstępu osobom nietrzeźwym

d) wprowadzania zwierząt

e) prowadzenia handlu, akwizycji, umieszczania reklam

f) niszczenia lub samowolnego przemieszczania obiektów małej architektury (np. krzyży, figur, kapliczek) oraz niszczenia grobów

g) niszczenia zieleni

h) wyrzucania śmieci poza miejscem do tego wyznaczonym

i) prowadzenia działalności handlowej.

§ 4

 1. Prawo do grobu posiada osoba (dysponent), która jako ostatnia opłaciła miejsce grobowe. Opłaty za grób wznawia się co 20 lat. Dysponent nie jest właścicielem grobu, ale tylko jego użytkownikiem.
 2. W przypadku śmierci dysponenta grobu, nowym dysponentem zostaje jego małżonek, zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie), wstępni (rodzice, dziadkowie), krewni w linii bocznej do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 3. Jeśli rodzina nie wskaże dysponenta, nowym dysponentem miejsca grobowego zostaje organizator pochówku dotychczasowego dysponenta.
 4. O zmianie dysponenta należy poinformować pisemnie kancelarię parafialną.
 5. Prawo do grobu nie podlega dziedziczeniu.
 6. Prawo do grobu nie podlega sprzedaży ani przekazaniu osobom trzecim.

§ 5

Obowiązkiem dysponenta grobu jest:

a) utrzymanie grobu w należytym stanie

b) dbanie o czystość i porządek w jego obrębie

c) respektowanie prawa najbliższych do oddawania czci osobom zmarłym i prawa do zachowania pamięci.

§ 6

 1. Opłaty cmentarne pobierane są na podstawie obowiązującego cennika zaopiniowanego przez Radę Parafialną Parafii p.w. Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała we Frydrychowicach.
 2. W opłatach cmentarnych zawarte są koszty prac związanych z utrzymaniem cmentarza.
 3. Wszystkie opłaty cmentarne reguluje się w kancelarii parafialnej.
 4. Opłaty za miejsce pod grób oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania Administratora Cmentarza należy ponownie wnieść stosowne opłaty.
 5. Opłaty za rezerwację miejsca pod grób pobierane są na okres 5, 10 lub 20 lat.
 6. Parafia i Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania osób zobowiązanych do uregulowania opłaty. Obowiązek opłaty spoczywa na dysponencie i jego najbliższej rodzinie.
 7. Okres oczekiwania na wniesienie opłaty wynosi 2 lata.
 8. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób kwalifikuje się on do likwidacji (zob. Art. 7, ust. 2 Ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami – Dz.U. 2000 r. Nr 23, poz. 295). Podobnie rzecz ma się z opłatą za rezerwację miejsca pod grób.
 9. Opóźnienie w opłatach dłuższe niż 2 lata Administrator Cmentarza będzie traktował jako rezygnację z przysługującego prawa prolongowania miejsca grobowego i przekaże wszystkie prawa do grobu właścicielowi cmentarza (Parafii).

§ 7

Rezygnację z dalszej dzierżawy grobu zgłasza się pisemnie Administratorowi Cmentarza w kancelarii parafialnej.

§ 8

 1. Wszelkie prace przy grobie (murowanie grobu, wykonanie piwniczki, budowa lub wymiana pomnika, wykonanie obmurówki – ramki, itp.) mogą być wykonane wyłącznie po uregulowaniu spraw związanych z własnością grobu (prawem do grobu).
 2. Prace demontażowe i kamieniarskie wykonuje wykonawca nagrobka za zgodą dysponenta i Administratora Cmentarza.
 3. Zgłoszenie zamiaru prac kamieniarskich należy dokonać pisemnie na specjalnym formularzu u Administratora Cmentarza w kancelarii parafialnej przed rozpoczęciem prac kamieniarskich.
 4. Firmy prowadzące prace kamieniarsko-budowlane na cmentarzu zobowiązane są do wniesienia opłaty. Opłatę uiszcza się w kancelarii parafialnej (w godzinach jej otwarcia) najpóźniej na dzień poprzedzający rozpoczęcie robót. Opłatę przeznacza się na utrzymanie cmentarza.
 5. Zmiana klasyfikacji miejsca grobowego ziemnego na grobowiec murowany (piwniczka) lub grobowiec z nagrobkiem (pomnik) wymaga zgody Administratora Cmentarza. Za przekwalifikowanie miejsca grobowego pobierana jest opłata w kancelarii parafialnej. Opłatę przeznacza się na utrzymanie cmentarza.
 6. Zmiana nagrobka wymaga zgody Administratora Cmentarza. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach, które nie przekraczają granic powierzchni grobu; należy przy tym zapewnić przejście między grobami o szerokości minimum 0,5 m (zob. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku, § 13 i 14). Za wymianę i postawienie nagrobka jest pobierana opłata w kancelarii parafialnej. Opłatę przeznacza się na utrzymanie cmentarza.
 7. Prace przy nagrobku (obramowaniu itp.) należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach.
 8. Dysponent wraz z wykonawcą zadba o uprzątnięcie miejsca po wykonanych pracach. Administrator Cmentarza uznaje prace kamieniarskie za zakończone dopiero wtedy, gdy otoczenie grobu zostanie uporządkowane oraz nastąpi wywóz materiału porozbiórkowego z terenu cmentarza.
 9. Zakazuje się umieszczania materiału porozbiórkowego w kontenerach na śmieci.
 10. Za szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiada wyłącznie dysponent grobu.
 11. Parafia oraz Administrator Cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu, ani za szkody przez nich wywołane.

§ 9

 1. Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 2. Nie wolno uszczuplać przejścia między grobami. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą administratora cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku, § 13, ust.1 i ust. 2).
 3. Jakiekolwiek prace i umieszczanie elementów wokół nagrobka, jak np. utwardzenie, położenie płytek i inne, muszą mieć zgodę Administratora Cmentarza uzyskaną najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem tych prac. W przypadku wykonania tych prac bez wymaganej zgody, Administratora Cmentarza ma prawo usunąć powstałe zmiany i umieszczone elementy.
 4. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów na grobie i wokół grobu.
 5. Zakazuje się samowolnego wycinania drzew i krzewów na terenie cmentarza.
 6. Zabrania się ustawiania ławek przy grobach.
 7. Zakazuje się samowolnego demontażu przęseł ogrodzenia przy okazji prac remontowych lub kamieniarskich przy grobowcu.

§ 10

Parafia i Administrator Cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i zniszczenia powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§ 11

Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów, będą rozpatrywane indywidualnie przez Administratora Cmentarza w oparciu o obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.08.2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

§ 12

Opłaty cmentarne zamieszczone są w załączniku nr 1 do Regulaminu Cmentarza.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Numery kont:

Konto na bieżące potrzeby Parafii - utrzymanie kościoła i kaplic:
41 1240 4197 1111 0000 4694 0108

Konto na fundusz inwestycyjny:
32 1240 4197 1111 0010 9185 4437

Kancelaria parafialna

Czynna:

pon. - pt. od 7.30  do 8.00

oraz w piątek i w sobotę od 16.00 do 17.00

(z wyjątkiem I Piątku i Świąt)

DYŻURY KSIĘŻY w Kancelarii

Poniedziałek, wtorek - ks. Wikary

Środa, czwartek - ks. Proboszcz